Start Zasady funkcjonowania

Zasady Funkcjonowania

                                                    ZASADY FUNKCJONOWANIA
 
Dyrektor PZMiUW kieruje całokształtem działalności PZMiUW (zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa) i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej działalności przed Zarządem Województwa Podkarpackiego.
 
W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo sprawują:
 
- Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
- Z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji
- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
 
Do zakresu działania Dyrektora należy między innymi:
 
1) zapewnienie prawidłowej organizacji i działalności PZMiUW,
2) prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi PZMiUW,
3) określenie kompetencji zastępców dyrektora,
4) podejmowanie decyzji w sprawach osobowych,
5) nadzorowanie pracy zastępców dyrektora, Głównego Księgowego, kierowników działów PZMiUW
6) nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.
 
Dyrektor PZMiUW w Rzeszowie:
 
 • - wydaje: zarządzenia, regulaminy, instrukcje i inne wewnętrzne akty normatywne regulujące działalność PZMiUW,
 • - podpisuje pisma (odpowiedzi, informacje, analizy) przeznaczone dla:
  •       + organów samorządu województwa podkarpackiego
  •       + organów administracji rządowej,
  •       + organów kontroli zewnętrznej.
  •       + organizacji politycznych i społecznych,
 
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
 
Korespondencja wpływająca do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie rejestrowana jest w kancelarii ogólnej i kierowana do poszczególnych komórek organizacyjnych celem załatwienia.
 
Wszelkie sprawy (korespondencja kierowana listownie, jak również sprawy z przyjęcia stron) rozpatrywane i załatwiane są wg kompetencji i zakresu działania odpowiedniego działu, terminowo, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
 
Dyrektor PZMiUW w Rzeszowie przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 1200 do 1400 w siedzibie Zarządu przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie.
 
Interesanci przyjmowani są przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych wg ich kompetencji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500 w siedzibie PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, tel. 0-17 85-374-00 oraz w podległych jednostkach terenowych pod następującymi adresami:
 
PZMiUW Oddział Jarosław
ul. Traugutta 6, 37-500 Jarosław
 
Inspektorat Jarosław
ul. Traugutta 6, 37-500 Jarosław
tel. (16) 62-15-858
 
Inspektorat Lubaczów
ul. Słowackiego 13, 37-600 Lubaczów
tel. (16) 63-21-334
 
 
PZMiUW Oddział Sanok
ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok
 
Inspektorat Sanok
ul. Piłsudskiego 10, 38-500 Sanok
tel. (13) 46-320-78
 
Inspektorat Jasło
ul. Stroma 2, 38-200 Jasło
tel. (13) 44-633-11
 
Inspektorat Krosno
ul. Żółkiewskiego 10, 38-400 Krosno
tel. (13) 43-217-88
 
PZMiUW Oddział Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 82-25-112,    15 822-38-48,     15 882-51-01    
 
Inspektorat Tarnobrzeg
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
tel. (15) 82-25-112
 
Inspektorat Mielec
ul. Korczaka 4, 39-300 Mielec
tel. (17) 58-64-130
 
Inspektorat Nisko
ul. Rudnicka 15, 37-400 Nisko
tel. (15) 841-21-30
 
Inspektorat Dębicko-Ropczycki
ul. Rzeszowska 76, 39-200 Dębica
tel. (14) 670-27-12
 
Inspektorat Dębicko-Ropczycki
ul. NMP 2, 39-100 Ropczyce
tel. (17) 22-18-412
 
Inspektorat Leżajsk
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
tel. (17) 24-20-246
 
Inspektorat Leżajsk siedziba Łańcut
ul. Grunwaldzka 21, 37-100 Łańcut
tel. (17) 22-520-40
 
Inspektorat Rzeszów
ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 853-74-29, 85-374-32
 
W Dziale Organizacji i Kadr prowadzony jest rejestr skarg i wniosków, w którym odnotowuje się: adresata pisma, przedmiot skargi, zażalenia, zlecenie załatwienia sprawy ze wskazaniem komórki organizacyjnej, termin załatwienia, sposób załatwienia oraz instytucje i osoby fizyczne zawiadamiane o sposobie załatwienia danej sprawy.
 
Rejestry, ewidencje, archiwa
 
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym działy realizacyjne (IM, IT, NU, NK, EM) i pomocnicze (FG, FK)  prowadzą rejestry i ewidencje spraw, w szczególności:
 
 1. ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa,
 2. ewidencja nieruchomości, środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu,
 3. ewidencja finansowo-księgowa,
 4. rejestr zamówień publicznych za dany rok,
 5. ewidencja związana z prowadzeniem spraw osobowych pracowników,
 6. ewidencja skarg, wniosków i listów obywateli.
 
Dyrektor PZMiUW w Rzeszowie Zarządzeniem nr 10/2009 z dnia 20 kwietnia 2009r. wprowadził Instrukcję Kancelaryjną w PZMiUW wraz z jednolitym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
 
Prowadzenie ewidencji, rejestrów spraw odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną PZMiUW w Rzeszowie, która normuje czynności związane z obiegiem akt i dokumentów oraz ich załatwienie i przechowywanie do chwili przekazania do archiwum zakładowego.
 
W Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Dział Administracyjno-Gospodarczy.
 
Z zasobów archiwum zakładowego korzystają pracownicy Zarządu wg kompetencji w związku z bieżącą działalnością jednostki, jak również na wniosek osób zainteresowanych tj. byłych pracowników, ubiegających się o wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz innych dokumentów osobowych.
Dokumentacje techniczne, operaty powykonawcze, instrukcje obsługi i gospodarowanie wodą są przechowywane w podległych inspektoratach - zgodnie z przepisami prawa budowlanego - do zakończenia eksploatacji obiektu lub budowli.
 
Książki ewidencji urządzeń melioracyjnych prowadzone są przez podległe inspektoraty.
W związku z tym informacje i uzgodnienia, w tym zakresie, mogą być dokonane przez zainteresowanych w godzinach pracy inspektoratów.

Poprawiony (czwartek, 22 marca 2012 13:39)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty