Start Przedmiot działalności i kompetencje

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Przedmiot działalności PZMiUW w Rzeszowie określony został w § 2 Statutu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 
Podstawowymi kierunkami działalności inwestycyjnej jest realizacja programu inwestycji melioracyjnych, obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa i ochrony przed powodziami, program małej retencji wodnej, utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych oraz w mniejszym zakresie małe domeliorowanie.


INWESTYCJE


1. Realizując zadania ujęte w „Programie inwestycji melioracyjnych na lata 2000-2006 w województwie podkarpackim” oraz „Wieloletnim programie modernizacji i budowy infrastruktury przeciwpowodziowej przy udziale funduszy strukturalnych Unii Europejskiej” zatwierdzonym Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXIII/624/09 z dnia 27-04-2009 r. w latach 1997-2010 na zadania inwestycyjne i usuwanie skutków powodzi wydatkowano kwotę 368,4 mln zł.
 
W ramach tych środków zrealizowano m.in.:

- 115,5 km modernizacji i zabezpieczenia przed filtracją wałów rzek
- 31,62 km regulacji koryt rzek i potoków
- 51,32 km modernizacji koryt rzek i potoków
- 12 km zabudowy wyrw w brzegach rzek
- 64,8 km udrożnionych koryt rzek i potoków
- 1 szt wybudowany polder zalewowy
- 12 szt zbiorników retencyjnych
- 2 szt wybudowanych jazów
- 39, 2 ha wykonanych urządzeń melioracji szczegółowych
 
2. „Synteza programów małej retencji wodnej dla województwa podkarpackiego na lata 2000 – 2015” została uzgodniona z:
 
- Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Ministrem Środowiska,
- Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody,
- Wydziałem Ochrony Środowiska,
   i zatwierdzona przez Wojewodę Podkarpackiego do realizacji w 2000 r.

 
Do priorytetowych zadań wykonywanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie należy zaliczyć zadania związane z poprawą zabezpieczenia przeciwpowodziowego, (budowa zbiorników małej retencji) realizowane wg kolejności wynikającej z wielkości obszaru chronionego.

„Synteza” została opracowana w układzie zlewniowym.

Zawiera ona w szczególności zamierzenia i inwestycje służące:
- powiększeniu zasobów wodnych pod względem ilościowym,
- poprawie jakości tych wód,
- ochronie przeciwpowodziowej i powstrzymywanie erozji dna rzek.
 

Przygotował: Krzysztof Gwizdak


 
KONSERWACJA URZĄDZEŃ
 

1. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zajmuje się utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji podstawowych oraz zapewnieniem obsługi bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz i przepustów.

     Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w 2010 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych wydatkował kwotę 5 319 000 zł. Główne źródło finansowania stanowią środki przeznaczone z budżetu Państwa dla woj. podkarpackiego w kwocie 5 287 000 zł powiększone o dotację z Urzędu Miasta Rzeszowa w wysokości 32 000 zł.

Wykonanie planu robót na dzień 31.12.2010 r. w zakresie utrzymania wód oraz urządzeń melioracji wodnych będących w utrzymaniu Marszałka Województwa Podkarpackiego przedstawia się następująco:
 
Plan sporządzony został na kwotę 5 134 000,00 zł w tym:

- 5 102 000,00zł – środki Budżetu Państwa przyznane zgodnie z Uchwałą nr 250/4817/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 stycznia 2010 r.

- 32 000,00 zł - dofinansowanie robót polegających na utrzymaniu potoków Przyrwa i Młynówka na terenie miasta Rzeszowa (Uchwała Nr 251/4867/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19.01.2010 r.),

Powyższy plan obejmował:

- 176 zadań na łączną wartość 3 580 079,55zł w tym 3 548 079,55zł ze środków budżetu państwa i 32 000,00 zł ze środków budżetu samorządu na roboty w zakresie konserwacji i usuwania szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,

- usługi w zakresie utrzymania, eksploatacji i dozoru na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na łączną wartość 1 422 577,80zł wykonywane przez Zakład Eksploatacji i Konserwacji w Tarnobrzegu działający przy Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie miesiącach styczeń - listopad,

- usługi w zakresie utrzymania, eksploatacji i dozoru na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych na łączną wartość 120 902,00zł – zlecone na zewnątrz w związku
z likwidacją gospodarstwa pomocniczego ZEK, zgodnie z umową 290/EM/2010 z 22.11.2010,

- inne wydatki na łączną wartość 10 440,65zł przeznaczone na zakup materiałów (mapy, wypisy, operaty, itp.), drobnego sprzętu, zlecenie niezbędnych usług utrzymania
i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wypłatę odszkodowań.

Powyższe środki zostały wykorzystane w całości.
 
 
 
Wykonanie planu robót na dzień 31.12.2010r. w zakresie „wód pozostałych” będących w utrzymaniu Marszałka Województwa Podkarpackiego przedstawiało się następująco:

Przyznana została kwota 185 000,00 zł. Są to w całości środki Budżetu Państwa przyznane zgodnie z Uchwałą Nr 250/4817/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2010 r.

Wykonano roboty na 9 potokach zakwalifikowanych do „wód pozostałych” na łączną kwotę 184 992,50zł. Niezrealizowane środki w kwocie 7,50zł zostały zwrócone do budżetu.

Zabezpieczoną w Budżecie Państwa kwotę 5 287 000 zł wydatkowano na:

1. konserwację cieków i kanałów 301,4 km – 1 376 946 zł
2. utrzymanie wód 24,3 km – 557 337 zł
3. konserwację wałów p. powodziowych 596,2 km – 1 549 564 zł
4. utrzymanie zbiorników wodnych 26 szt. – 306 786 zł
5. utrzymanie stacji pomp 6 obiektów – 1 496 367 zł
 
Łącznie 5 287 000 zł



USUWANIE SZKÓD POWODZIOWYCH

 
Wykonanie planu robót na dzień 31.12.2010r. w zakresie usuwania szkód powodziowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych przedstawia się następująco:

Przyznana została kwota 58 804 000,24zł, na którą składają się:

- 6 250 000,00zł - środki Budżetu Państwa przyznane Uchwałą nr 267/5256/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30.03.2010 r. przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,

- 653 400,24zł – dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Likwidacja szkód powodziowych na potoku Wielopolka w km 0+000-0+600, 1+600-1+900, 3+900-4+300, 5+600-5+800 w miejscowości Brzeźnica, Wola Brzeźnicka – gmina Dębica”, - Uchwała Nr 258/5048/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 24.02.2010 r.,

- 7 300 000,00zł – środki budżetu Państwa przyznane Uchwałą nr 292/5715/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15.06.2010 r. przeznaczone na przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych, polegających na zabezpieczeniu wyrw w obwałowaniach rzek: Wisła, Nowy Breń, Trześniówka i Łęg oraz odbudowie zniszczonej przepompowni na terenie gminy Gorzyce (dotacja celowa),

- 44 600 600,00zł - środki budżetu Państwa przyznane Uchwałą nr 300/6016/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22.07.2010 r. przeznaczone na zabezpieczenie wyrw w wałach rzek, usuniecie wyrw w korytach rzek i potoków powstałych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r. oraz wykonanie ocen stanu technicznego części obwałowań rzek (dotacja celowa).

Wykonano 297 zadania w tym:

- 93 zadania (w tym zadanie dotowane z NFOŚiGW) na usuwanie szkód powodziowych powstałych przed 2010 rokiem na kwotę 6 903 400,24zł. Środki zostały wykorzystane
w całości.

- 204 zadania dotyczących szkód powodziowych powstałych wyniku powodzi w 2010 roku, na kwotę 51 900 462,67zł. Niewykorzystane środki w kwocie 137,33zł zostały zwrócone do budżetu.
 
 
Wykonanie planu robót na dzień 31.12.2010r. w zakresie usuwania szkód powodziowych na „wodach pozostałych” przedstawiało się następująco:

Przydzielono kwotę 1 250 000,00zł. Są to w całości środki Budżetu Państwa przyznane Uchwałą nr 267/5256/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30.03.2010 r. przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na wodach pozostałych.

Wykonany plan obejmuje 25 zadań na łączną wartość 1 249 999,73zł. Niewykorzystane środki w kwocie 0,27zł zostały zwrócone do budżetu.
 

 
Przygotował: Wojciech Kaszuba

Poprawiony (poniedziałek, 08 sierpnia 2011 10:01)

 
Gminy
 
 
 
Urzędy Pracy
 
 
 
Powiaty